Hot Deals

Static Image
Static Image

Latest Blog

ประกาศแจ้ง

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ตู้บรรทุกสินค้าที่เข้าและออกระหว่างจีน – เวียดนาม ทุกตู้ (ด่านกว่างสี ประเทศจีน) จะต้องดำเนินการควบคุมการฉีดพ่นฆ่าเชื่อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค...

ประกาศแจ้งด่วน

เนื่องจากสถานการณ์ด่านพรมแดนที่ประเทศจีน, เวียดนามและลาว อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้มีตู้สินค้าตกค้างอยู่ที่ด่านพรมแดนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถประมาณการระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นที่...